Politikalarımız

Politika Beyanı

"Teknopark İstanbul A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa uygun olarak kurulmuştur. Ana görevi, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) odaklı faaliyetlere uygun bir eko sistem oluşturmaktır. Teknopark İstanbul A.Ş. ülkemize stratejik ekonomik yarar sağlayacak Ar-Ge birimlerinin oluşturulması amacıyla gerekli fiziki alt yapıların inşa edilmesi, inşa etmek isteyenlere gerekli hizmetlerin sunulması, teknoparkın yerel ve ulusal sanayi ile entegrasyonu, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararlar sağlayan her türlü oluşum ve etkinliklerin düzenli bir şekilde sürdürülmesi çalışmalarını yürütür. Teknopark İstanbul A.Ş. tüm etkileşen taraflarına, beklentilerin üzerinde, yasal, kamusal ve teknik düzenlemelere, iş mükemmelliği, insan sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun kaliteli hizmetler sunar. Teknopark İstanbul A.Ş ile etkileşen her birey için güvenli çalışma ortamı, yeşil ve temiz bir çevreyi taahhüt eder."

Yönetim Sistemleri Politikamız

Teknopark İstanbul A.Ş. olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi ile tüm uygulanabilir yasal ve kamusal düzenlemelere uymayı, insana ve çevreye herhangi bir zarar vermemeyi, yerleşkede bulunan firma ve girişimcilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve memnuniyetini sağlamayı, tüm paydaşlarımızın güveni kazanmayı ve sürekli iyileştirme ilkesi ile hizmetlerimizin sürekliliğini ve bilgi güvenliğini sağlamayı saydamlık, tarafsızlık, değer katma ilkeleri ile her türlü endüstriyel ve kişisel haklarını korumayı amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için; 

 • Yerleşkede bulunan firma ve girişimcilerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,
 • Kirlilikleri önleyerek, emisyonları azaltarak ve enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları etkin şekilde kullanarak, çevre üzerindeki etkimizi asgariye indirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde sıfır iş kazası ilkesi ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları oluşturmayı, bilgi varlıklarının gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin; sürekliliğini ve kontrolünü sağlamayı,
 • Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,
 • Kurumsal yönetişim, sürdürülebilir tesis ve altyapılar ile yerleşkede faaliyet gösteren firmalara kesintisiz hizmet sunması,
 • İlk seferde ve her seferde doğru hizmet sunarak, paydaş memnuniyetini sağlamayı
 • Risklerimizi yönetmek için etkin sistemler kurmayı,
 • Organizasyonumuzun bütün basamaklarında EYS konusunda liderlik ve bağlılık sergilemeyi,
 • Acil durumlara ve krizlere karşı hazırlıklı olmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı
  taahhüt ederiz.

Teknopark İstanbul Sıfır Atık Uygulama Rehberine Buradan Ulaşabilirsiniz 

Teknopark İstanbul Sıfır Atık Eğitim Videosu;