tanıyın

Kümelenmeler

Teknopark İstanbul olarak önceden belirlenmiş odak teknoloji alanlarımızda çalışan kurumlar ile bir sinerji ortamı yaratmak ve birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek önceliğimizdir.

SAHA İSTANBUL (İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği)

 

SAHA İstanbul kümelenmesi, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacı ile hem imal ettirecek kurumları hem de sanayicilerimizi milli üretim ve yazılıma yönlendirerek, devletimizin yerli sanayini geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir ekosistem kurmak amacı ile kurulmuştur. Bölgede mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek ve üretmek için bölge firmaları arasında işbirliği oluşturarak sinerji yaratmayı hedeflereyn SAHA İstanbul, Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi konumuna gelmiştir.

Milli projelerde yerli katkı oranını arttırmak amacıyla; Üyelerin, Kamu kurumları, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, STK’lar, Kalkınma Ajansları ve uluslararası destek merkezleri ile arasındaki işbirliğini tesisi ederek, geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. 

İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi)

İstanbul için çok önemli bir potansiyele sahip sağlık sektöründe, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan rekabetçi bir yapıya dönüşüm için gereken üniversite-sanayi işbirliği ortamını oluşturma hedefiyle doğmuş bir işbirliği ağıdır. Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde geliştirilmekte olan Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesinde 15’in üzerinde üniversite ve 85’in üzerinde firma yer almaktadır.

İSEK ile ulusal sağlık endüstrimizin ve uluslararası düzeyde rekabetçi ürün hedefli Ar-Ge ve üretim kapasitemizin hızla geliştirilmesi, 2023 yılı hedeflerimiz için, mevcut altyapılarımızın verimli kullanılması, ülke şartlarına uygun işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının kurulması, İstanbul bölgesinde mevcut tüm temel unsurların (araştırma laboratuvarları, kuluçka alanları, fiziksel altyapılar ve insan gücü potansiyeli) aktif kullanılması amaçlanmaktadır.

HİSER - Türk Denizcilik Kümelenmesi

Gemi, yat, suda yüzen taşıtların; tasarımı, yazılım, donanım ve ileri mühendislik hizmetlerini sağlayan firmaların bulunduğu ve kısa adıyla Türk Denizcilik Kümelenmesi olarak adlandırılan küme, Ekonomi Bakanlığı’nın Hizmet Sektörlerinin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Desteği (HİSER) kapsamında küme üyesi firmalara %75 oranında teşvik sunduğu bir proje olup, 8 Haziran 2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onayını alarak faaliyetlerine başlamıştır. Kümenin amacı, şu anda 20 adet firmaya ulaşan ve alanında farklı tecrübelere sahip firmaların yurt dışı ihracat kapasitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapması bu sayede küme üyesi firmaların yurtdışı pazarlarda tanınmasını sağlamak ve yurtdışı pazarlar kanalıyla yeni işbirliklerini hayata geçirmektir.

Küme ilk kapsamlı toplantısını 19 Nisan 2018 tarihinde yapmıştır. Ekonomi Bakanlığı’nın HİSER kapsamında küme üyesi firmalara imkân tanıdığı faaliyet alanlarından ilki olan İhtiyaç Analizi Raporu ise 16 Mayıs 2018 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Bundan sonraki süreçte, küme üyeleri için eğitim, stratejik danışmanlık, reklam/pazarlama ve alım heyetleri gibi uygulamalara ağırlık verilerek ihracatın doğrudan artmasını destekleyecek faaliyetler sürdürülecektir.

Kümenin web sayfası çalışmaları devam ederken, Linkedin grubu “Hiser Maritime Cluster” adıyla küme üyeleri ve yurtdışı firmaların takibine açılmıştır.

ARGEMİP (Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu)

Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu Teknopark İstanbul yerleşkesinde çalışmalarına başlamış olup, Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin ivme kazanmasını sağlamak için, Ar-Ge yönetim uygulamalarının kıyaslanmasına, Ar-Ge uygulamaları arasında iyi örneklerin ve ortak sorunların ortaya çıkarılmasına ve Ar-Ge merkezleri arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Tüm Ar-Ge Merkezlerine açık olan ARGEMİP, üye sayısını hızla arttırarak temsil kabiliyetinin tüm sektörleri kapsamasını hedeflemektedir. Platform; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayii Baskanlıgı öncülügünde ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin gelistirilmesi amacıyla kurulan bir platformdur.