Page 9 - Klik - Sayı 8 - Yapay Zeka ve Otonom Araçlar
P. 9

Teknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret

        Üniversitesi, Mentorluk Sözleşmesi imzaladı         eknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret
        TÜniversitesi, 2 Şubat 2018’de imzalanan
        mentorluk sözleşmesi ve ortak ofis alanı
        anlaşması ile Fikir Küpü Kuluçka Merkezi
        girişimcilerinin profesyonel gelişimlerine
        katkı sağlamak amacıyla alanında uzman
        akademisyenler tarafından mentorluk
        hizmeti verilmesine başladılar.
         Mentorluk alanlarının başta İş modeli
        ve Proje Geliştirme olmak üzere, Teknik
        konular, Fikri Mülkiyet Yönetimi, Yatırım
        Fonlarına Erişim, Strateji Geliştirme,   konularında olması planlanmaktadır. Ayrıca
        İşbirliği ve Networking, Pazarlama ve Satış,  ortak ofis alanında sürekli eğitimlere ve Master -
        Şirketleşme, Yönetim, Hukuk ve Finans    Doktora programlarına hız verilecektir.
      11. Kalkınma Planı toplantısı yapıldı
        alkınma Planı hazırlıkları  Sekreteri Özgül Özkan Yavuz,    Yavuz, “Bugün burada düzen-
      Kkapsamında Kalkınma Ba-     “2019-2023 dönemini kapsayan   lemekte olduğumuz toplantılarla
      kanlığı öncülüğünde ve İstanbul  11. Kalkınma Planı, Türkiye’nin  İstanbul’daki siz değerli paydaş-
      Kalkınma Ajansı koordinasyo-   gelecek beş yıl içinde ulaşmak  larımızın sürece katılımını sağla-
      nunda düzenlenen yerel paydaş  istediği hedefleri ortaya koyacak- yacağız. Böylece doğrudan vatan-
      toplantılarına Teknopark İstan- tır. 2023 vizyonu doğrultusunda  daşlar Türkiye’nin kalkınmasıyla
      bul olarak katılım sağladık.   ülkemizin kalkınma hedeflerini  ilgili stratejilerin belirlenip uygu-
        Açılış konuşmasını yapan İs- daha da ileriye taşıyacaktır.” diye  lanmasında daha fazla söz sahibi
      tanbul Kalkınma Ajansı Genel  konuştu.            olabilecektir.” ifadelerini kullandı.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14