Page 6 - Klik - Sayı 8 - Yapay Zeka ve Otonom Araçlar
P. 6

teknopark İstanbul’dan haberler

      Radarsan, Trafidar Projesi ile      yüksek katma değer yaratıyor


                                  Radarsan, 2014 yılında Teknopark
                                  İstanbul’da kurmuş olduğu Yüksek
                                  Teknoloji Laboratuvarı’nda sivil radar
                                  teknolojileri konusunda ülkemizde
                                  araştırma, geliştirme ve üretim yaparak
                                  katma değeri yüksek yerli&milli
                                  projeleri hayata geçiriyor.


                                       organı ve trafik alanının dünya-
                                       daki en önde gelen dergisi olan
                                       “Traffic Technology Today” tara-
                                       fından Trafidar’la ilgili bir röpor-
        rafidar, Türkiye’nin ilk yerli ve               taj da yapılmış, Today’s Top Story
      Tmilli “Modüler Trafik Radarı ve                 (günün en önemli olayı) olarak
      Elektronik Denetleme Sistemi”dir.                 yayımlanmıştır. Dünyada ilk olan
      Aynı zamanda dünyada kendi ala-                  Trafidar’ın, uluslararası arenadaki
      nında ilktir ve Uluslararası Patent                yenilikçiliği bu haberle perçinlen-
      Başvuruları yapılmıştır.     lanılarak üretilen yerli ve milli bir  miştir.
        Mevcut Trafik Elektronik De- çözümdür. Modüler yapısı ne-
      netleme Sistemleri, hali hazırda  deniyle güncelleme durumunda  Geliştirilen Yerli ve Milli
      Hollanda, Almanya, İtalya ve Ame- sadece ilgili modül değiştirilir  Yüksek Teknolojinin
      rika gibi ülkelerden ithal edilmek- böylece cihazı tamamen değiştir- Ülkemize Katkısı;
      tedir. Ortalama iki yıl içerisinde  meye gerek kalmaz. Bu şekilde
      güncelleme ihtiyacı olduğunda  kullanıcıya maliyet olarak büyük  • 2 Uluslararası Patent, 1 Fayda-
      ithal ürünlerin tamamen kaldırılıp  avantaj sağlar. Sertifikasyonu ta- lı Model, 2 Endüstriyel Tasarım
      yenisiyle değiştirilme zorunluluğu  mamlanmış, seri üretime hazır  Tescili,
      bulunmaktadır. Bu durum periyo- bir üründür.           • Bu projede kullanılan kullanı-
      dik olarak 2 yılda bir cari açığa ne- Ürün lansmanı 20-23 Mart   lan sensör füzyonu, modüler
      gatif etki sağlamaktadır. Gelenek- tarihleri arasında Amsterdam’da  omurga teknolojisi, yapay zeka,
      sel üretim teknolojisi ve yüksek  düzenlenen, dünya çapında 900’e  makina öğrenimi ve büyük veri
      maliyetleri ile bu durum ülkeden  yakın firmanın katılımıyla gerçek- gibi teknolojiler ülkemizde ge-
      döviz çıktısıne neden olmaktadır.  leştirilen sektörün en büyük fua- liştirmeyi planladığımız sivil
        Trafidar, yapay zeka, makina&  rı Intertraffic Amsterdam’18’de  alanda radar projeleri olan;
      derin öğrenim ve büyük veri kul- yapılmıştır. Fuarın resmi yayın  - Otomotiv,
                                         - Tarım,
                                         - Üretim,
                                         - Sağlık gibi konularda kulla-
                                          nılacaktır.      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11