Page 5 - Klik - Sayı 8 - Yapay Zeka ve Otonom Araçlar
P. 5

teknopark İstanbul’dan haberler

      Teknopark İstanbul 2. Etap      Binaları LEED’e aday oldu


        eknopark İstanbul projesi tasarımında ve inşaatın-
      Tda LEED kriterlerine uyum sağlanarak, yapılaşma-
      nın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek ve kul-
      lanılan stratejiler ve sistemler ile binaların operasyonu
      sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltacak bir
      süreç izlenecektir. Tasarım ve inşaatta bina kullanıcı-
      larının konforu arttırılırken, enerji ve su tasarrufu sağ-
      lanarak giderler düşürülecektir. Teknopark İstanbul’un
      1. Etap yapılarının Leed Gold sertifikasına hak kazan- ji ve malzemenin %70’ini, suyun %17’sini, ormanların
      masının ardından inşaatı tamamlanan 2. Etap binaları  %25’ni tüketirler ve %33 CO2 emisyonunu arttırırlar.
      da Leed’e aday oldu.               Geleneksel binalarda sadece %5 oranında geri dönü-
                               şümlü malzeme kullanılmaktadır.
        Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel so-
                                 Yeşil Binalar ile başta enerji ve su tasarrufu olmak
      runların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde  üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin
      yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki enerji tü- artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin
      ketiminin yaklaşık yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yak- artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltıl-
      laşık yüzde 30’unun binalardan kaynaklandığı ortaya  ması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün ol-
      konulmuştur. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde  maktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara
      90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az  göre %30 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Bina-
      kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre  ların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz pisuarlar,
      dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmak- verimli rezervuar, lavabo ve duş bataryaları kullanarak
      tadır. Ayrıca çevre dostu binalar tasarlanırken iç me- %50’ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil
      kan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem  projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlene-
      kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını doğrudan  rek %50 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir.
      etkileyen unsurlar planlanmakta, inşaatında kullanı- 1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan
      lan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam  LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Kon-
      bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt dışı kaynaklı  seyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu
      araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya  bina sertifikasyon sistemidir. LEED sertifikasyon sis-
      yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hasta- teminin 2009 yılından beri uygulanmakta olan versi-
      landıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek  yonu yakın bir zamanda güncel standartlar ve uygu-
      olduğu görülmektedir.               lamalara göre geliştirilerek düzenlenmiş ve LEED v4
        Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, ener- adıyla yayınlanmıştır.

                                                     03
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10